top of page
Rod Power 10th dan www.rodpower.net

                               HAND-GUN DISARM

                         ROD fights Khan POWER

          BACK-FLIP BOARD BREAK & PROMO TAPE

                      ONE INCH BOARD BREAK     

bottom of page